Розпорядження Бражківської сільської ради від 15.11.2018 року №18 Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетного запита до проекту Бражківського сільського бюджету на 2019 рік та прогнозу сільського бюджету на 2020-2021роки.

Продовжувати читання Розпорядження Бражківської сільської ради від 15.11.2018 року №18 Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетного запита до проекту Бражківського сільського бюджету на 2019 рік та прогнозу сільського бюджету на 2020-2021роки.

Проект рішення Бражківської сільської ради Про надання згоди на добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної територіальної громади

Продовжувати читання Проект рішення Бражківської сільської ради Про надання згоди на добровільне приєднання територіальних громад до об’єднаної територіальної громади

Розпорядження Бражківської сільської ради №13 від 22.08.2018 року Про скликання чергового засідання ХХХІІІ сесії Бражківської сільської ради VІІ скликання

Продовжувати читання Розпорядження Бражківської сільської ради №13 від 22.08.2018 року Про скликання чергового засідання ХХХІІІ сесії Бражківської сільської ради VІІ скликання

Рішення ХХХ сесії Бражківської сільської ради від 21.05.2018 року №5 Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

Продовжувати читання Рішення ХХХ сесії Бражківської сільської ради від 21.05.2018 року №5 Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

Рішення ХХХ сесії Бражківської сільської ради від 21.05.2018 №4 Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік.

Продовжувати читання Рішення ХХХ сесії Бражківської сільської ради від 21.05.2018 №4 Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік.

Проект рішення №4 Про затвердження ставок податку на землю по Бражківській сільській раді на 2018 рік

Продовжувати читання Проект рішення №4 Про затвердження ставок податку на землю по Бражківській сільській раді на 2018 рік

Про внесення змін до рішення №5 55 сесії сільської ради VІ скликання від 26 січня 2015 року «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Бражківської сільської ради»

Продовжувати читання Про внесення змін до рішення №5 55 сесії сільської ради VІ скликання від 26 січня 2015 року «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Бражківської сільської ради»

Декларація Калініної

                                                                ДЕКЛАРАЦІЯ                                                                                                       про майно, доходи, витрати і зобов’язання                                                            фінансового характеру    за 2014 рік

 

Розділ І. Загальні відомості
1.                             Калініна Тетяна Григорівна
(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України декларанта)
2. Місце проживання:  
 
 
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)
3. Посада:                             СЕКРЕТАР БРАЖКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
 
 
4. Члени сім’ї декларанта:
Ступінь зв’язку Прізвище, ініціали, дата народження Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія                                                та номер паспорта громадянина України
чоловік Калінін А.Ю.,14.05.1971  
донька Калініна Д.А., 26.07.1997  
     
     
     
     
     
     
     
     
Розділ ІІ. Відомості про доходи
А. Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні
  Перелік доходів Сума одержаного (нарахованого) доходу
  декларанта членів сім’ї
5. Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.: 63066 25897
6. заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8) 49566 25897
7. дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту
 
 
 
 
  (назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)
8. авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності
9. дивіденди, проценти
10. матеріальна допомога
11. дарунки, призи, виграші
12. допомога по безробіттю
13. аліменти
14. спадщина
15. страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу
16. дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна
17. дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності
18. дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав
19. дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна
20. інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19) 13500
Б. Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
21.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В. Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта
Назва країни Розмір доходу
в іноземній валюті перерахованого у гривні
22.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно
А. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта,                  та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа                     (кв. м) Сума витрат (грн) на
придбання                у власність оренду чи               на інше право користування
23. Земельні ділянки с.Сулигівка,жит.фонд 2500    
с.Сулигівка,ОСГ 20 000    
   
24. Житлові будинки с.Сулигівка 100    
   
       
25. Квартири      
       
       
26. Садовий (дачний) будинок      
       
       
27. Гаражі      
       
       
28. Інше нерухоме майно      
       
       
       
       
       

  

Б. Майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування                            членів сім’ї декларанта
Перелік об’єктів Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса) Загальна площа (кв. м)
29. Земельні ділянки Бражківська с/р 20 000
   
   
30. Житлові будинки  
   
   
31. Квартири  
   
   
32. Садовий (дачний) будинок  
   
   
33. Гаражі  
   
   
34. Інше нерухоме майно  
   
   
   
   
   

 

 

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби
А. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)
Перелік                    транспортних засобів Марка/модель                                                 (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску Сума витрат (грн) на
придбання                у власність оренду чи               на інше право користування
35. Автомобілі легкові      
       
       
       
36. Автомобілі вантажні (спеціальні)      
       
       
       
37. Водні засоби      
       
       
       
38. Повітряні судна      
       
       
39. Інші засоби      
       
       
       
       
       

 

 

Б. Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта
Перелік транспортних засобів Марка/модель                                                                                          (об’єм циліндрів двигуна, куб. см,                                                  потужність двигуна, кВт, довжина, см) Рік випуску
40. Автомобілі легкові ВАЗ 21099, 1500 2001
   
   
   
41. Автомобілі вантажні (спеціальні)  
   
   
   
42. Водні засоби  
   
   
   
43. Повітряні судна  
   
   
44. Інші засоби  
   
   
   
   
   

  

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи
А. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                           декларанта, та витрати декларанта на придбання таких активів (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
45. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах, у т. ч.:  
46. вкладених у звітному році  
47. Номінальна вартість цінних паперів, у т. ч.:  
48. придбаних у звітному році  
49. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, у т. ч.:  
50. внесених у звітному році  
   
Б. Вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності                                     членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік Усього у тому числі за кордоном
51. Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових установах  
52. Номінальна вартість цінних паперів  
53. Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації  
   

 

  

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання
А. Фінансові зобов’язання декларанта та інші його витрати (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
54. Добровільне страхування
55. Недержавне пенсійне забезпечення
56. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна 5000
57. Погашення основної суми позики (кредиту)
58. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)  
59. Інші не зазначені у розділах ІІІ–V витрати 5800  
   
Б. Фінансові зобов’язання членів сім’ї декларанта (грн)
Перелік фінансових зобов’язань Усього у тому числі за кордоном
60. Добровільне страхування  
61. Недержавне пенсійне забезпечення
62. Утримання зазначеного у розділах ІІІ–V майна 4500
63. Погашення основної суми позики (кредиту)
64. Погашення суми процентів за позикою (кредитом)
   

Засвідчую правильність зазначених у цій Декларації відомостей

25 березня  20 15 р.
(підпис)