Розпорядження №48-о

УКРАЇНА

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                 

                     08 листопада  2017 року                   м. Ізюм                                 № 48-о

Про  експертну комісію виконавчого

апарату (секретаріату) Ізюмської

районної ради Харківської області

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку  утворення  та діяльності  комісій  з  проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  08  серпня 2007 року №1004, наказу Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 № 1227/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації» з метою приведення у відповідність до чинного законодавства, забезпечення проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві районної ради, керуючись ст.55 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Затвердити Положення про експертну комісію виконавчого апарату (секретаріату) Ізюмської районної ради  Харківської області (додається).
 2. Затвердити наступний склад експертної комісії виконавчого апарату (секретаріату) Ізюмської районної ради Харківської області:

 

Голова комісії: Сердюк В.М. – заступник голови районної ради.

 

Заступник

голови комісії:

Погребняк Н.О. – начальник відділу з загальних та кадрових питань  виконавчого апарату (секретаріату) районної ради.
Секретар комісії: Іванова Г.Ю. – головний спеціаліст

відділу з загальних та кадрових питань.

Члени комісії: Санжаревська Н.В. – керуючий справами виконавчого апарату (секретаріату);
  Посунько Т.М. – начальник організаційного відділу виконавчого апарату (секретаріату) районної ради;
  Грінкевич С.В. – помічник-консультант голови ради (юридичне забезпечення);
  Добрик Ю.В. – начальник фінансово-господарського відділу виконавчого апарату (секретаріату) районної ради.
 1. Розпорядження голови районної ради від 12 листопада 2014 року №136-к «Про експертну комісію виконавчого апарату (секретаріату) районної ради Харківської області » вважати таким, що втратило чинність.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради В.М. Сердюка.

 

 

 

Голова районної ради                                                             С.Дуванський

 

 

 

З розпорядженням ознайомлені:                                         В. Сердюк

 

Н.Санжаревська

 

Ю.Добрик

 

Н.Погребняк

 

Г.Іванова

 

С.Гренкевич

 

Т.Посунько

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

голови Ізюмської

районної ради

Харківської області

від 08.11.2017 № 48-о

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про експертну комісію виконавчого апарату (секретаріату)

Ізюмської районної ради Харківської області

 

 1. Відповідно до Закону  України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року N 1004, районна рада утворює експертну комісію (далі – ЕК) для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі її діяльності, та подання результатів експертизи  цінності  документів  на  розгляд експертно-перевірної  комісії (далі – ЕПК) державної архівної установи (ЕК архівного відділу  райдержадміністрації), у зоні комплектування якої вона перебуває.
 2. ЕК є постійно діючим органом виконавчого апарату (секретаріату) районної ради.
 3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державної архівної служби України (далі  –  Укрдержархів)  та цим Положенням.
 4. До складу ЕК, який затверджується розпорядженням голови районної ради, входять працівники виконавчого апарату (секретаріату) районної ради, відповідальні за ведення діловодства та зберігання архівних документів, за правильне оформлення та зберігання фінансових документів а також документації, що стосується бухгалтерського обліку і звітності, досвідчені працівники інших структурних підрозділів ради.

Головою ЕК призначається, як правило, заступник голови ради, а секретарем – особа,  відповідальна за зберігання архівних документів.

 1. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів  виконавчого апарату (секретаріату) районної ради та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену  роботу,  веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.
 2. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує голова ради, і звітує перед ним про проведену роботу.
 3. Завданням ЕК є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діловодства районної ради.
 4. ЕК приймає рішення  про:

8.1. Схвалення та подання до ЕК архівного відділу Ізюмської райдержадміністрації проектів таких документів:

– описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі – НАФ);

– описи справ з кадрових питань (особового складу);

– номенклатури справ (зміни до номенклатури справ);

– положення про архівний підрозділ виконавчого апарату (секретаріату) районної ради;

– акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

– акти про вилучення документів з НАФ.

8.2. Схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання.

8.3. Схвалення інструкції з діловодства у районній раді та її виконавчому апараті.

8.4. Схвалення переліку відомостей, що становлять службову інформацію.

8.5. Схвалення інструкції з питань обліку, оформлення та розгляду запитів на публічну інформацію у районній раді.

 1. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

– контролювати дотримання посадовими особами виконавчого апарату районної ради, відповідальними за організацію документів у діловодстві, установлених вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

– вимагати від посадових осіб виконавчого апарату районної ради розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з кадрових питань (особового складу), та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

– одержувати від посадових осіб виконавчого апарату районної ради відомості та пропозиції, необхідні для проведення експертизи цінності документів;

– визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими та галузевими переліками видів документів із зазначенням строків їх зберігання, та погоджувати їх з ЕПК Державного архіву Харківської області;

– заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради про стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

– запрошувати на засідання як консультантів та експертів посадових осіб структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради, а в разі необхідності працівників архівного відділу Ізюмської районної державної адміністрації;

– інформувати керівництво районної ради з питань, що входять до компетенції ЕК.

 1. Засідання ЕК проводиться не рідше ніж один раз на рік і вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.
 2. Рішення ЕК приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і секретар комісії, та набирає чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК головою районної ради.
 3. У разі відмови голови районної ради затвердити протокол засідання ЕК її голова може звернутися зі скаргою до Центральної експертно-перевірної комісії Державної архівної служби.

 

 

Начальник відділу з загальних та

кадрових питань виконавчого апарату

(секретаріату) районної ради                                           Н.Погребняк