Розпорядження №8-к

УКРАЇНА

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                 

                     24 січня  2018 року                   м. Ізюм                                 № 8-к

Про проведення щорічної оцінки

виконання посадовими особами

виконавчого апарату (секретаріату)

районної ради покладених

на них обов’язків і завдань у 2017 році

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року № 1440 «Про затвердження Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування», наказу Головного управління державної служби України від 30 червня 2004 року № 102      «Про затвердження Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань», керуючись ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

  1. Затвердити Порядок проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради покладених на них обов’язків і завдань та список посадових осіб виконавчого апарату (секретаріату) районної ради, які підлягають щорічній оцінці виконання покладених на них обов’язків і завдань у 2017 році (додаються).
  2. Провести 01 лютого 2018 року щорічну оцінку виконання посадовими особами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради покладених на них обов’язків і завдань у 2017 році.
  3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова районної ради                                                        С.Дуванський

 

 

 

 

 

З розпорядженням ознайомлені                                          Н.Санжаревська

Т.Посунько

Н.Погребняк

С.Грінкевич

О.Долгарьова

Г.Іванова

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

голови районної ради

від 24.01.2018№ 8-к

 

 

 

ПОРЯДОК

проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради

покладених на них обов’язків і завдань

 

Цей Порядок розроблений на основі Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов’язків і завдань, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 30 червня 2004 року№ 102, і визначає правові та організаційні засади проведення оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради покладених на них обов’язків і завдань.

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Метою щорічної оцінки виконання посадовими особами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради покладених на них обов’язків і завдань (далі – щорічна оцінка) під час підбиття підсумків виконання ними своїх обов’язків є здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями посадових осіб місцевого самоврядування шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій.

1.2. Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності посадових осіб місцевого самоврядування, визначення їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; планування кар’єри, вдосконалення процесу планування та організації діяльності як посадової особи місцевого самоврядування, так і органу місцевого самоврядування в цілому, виявленні організаційних проблем та оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій.

1.3. Щорічна оцінка виконання посадовими особами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради покладених на них завдань та обов’язків проводиться безпосередніми керівниками в період між атестаціями у січні – лютому за підсумками минулого року. У разі відсутності посадової особи місцевого самоврядування (хвороба, довготривале відрядження тощо) термін оцінювання для цієї особи може бути продовжений до двох місяців або встановлений інший період.

1.4. Щорічна оцінка у разі відсутності безпосереднього керівника (хвороба, довготривале відрядження тощо) або якщо безпосередній керівник працює на займаній посаді менше одного року, проводиться заступником керівника структурного підрозділу, а в разі відсутності такої посади -головою районної ради.

1.5. Не підлягають щорічному оцінюванню голова районної ради, заступник голови районної ради, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на займаній посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше одного року після виходу з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами чи по догляду за дитиною, а також особи, прийняті на роботу на визначений термін.

1.6. Щорічною оцінкою виконання головою районної ради покладених на нього обов’язків і завдань можна вважати його звіт про свою діяльність перед районною радою (пункт 17 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Щорічною оцінкою виконання заступником голови районної ради покладених на нього обов’язків і завдань можна вважати його звіт про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян (пункт 1 статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

1.7. Щорічна оцінка має здійснюватися в атмосфері довіри справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності, об’єктивності, неупередженості, рівноправності.

 

  1. Організація і проведення щорічної оцінки

 

2.1. Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки покладається на відділ з загальних та кадрових питань виконавчого апарату (секретаріату) районної ради.

2.2. До початку проведення оцінювання відділ з загальних та кадрових питань виконавчого апарату (секретаріату) районної ради повинен ознайомити всіх посадових осіб виконавчого апарату (секретаріату) районної ради з порядком проведення щорічної оцінки та забезпечити їх формою бланка щорічної оцінки виконання посадовою особою виконавчого апарату Ізюмської  районної ради  Харківської області посадових обов’язків і завдань (далі – форма бланка щорічної оцінки). Зазначена форма може доводитися до посадових осіб місцевого самоврядування в паперовому або електронному вигляді.

2.3. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів:

підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписання результатів обговорення, затвердження головою районної ради результатів оцінювання,

заключний етап.

2.4. Підготовчий період включає аналіз безпосереднім керівником та посадовою особою місцевого самоврядування виконання завдань та обов’язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, наданих окремих дорученнях у звітний період, а також встановлення безпосереднім керівником дати проведення співбесіди.

2.5. Оцінювання здійснюється посадовою особою місцевого самоврядування через самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником, результати якого заносяться до форми бланка щорічної оцінки.

2.6. Захід повинен забезпечувати активну, конструктивну участь посадової особи місцевого самоврядування в процедурі щорічної оцінки. Посадова особа місцевого самоврядування має висловити свою точку зору, визначити проблемні питання, а також встановити для себе конкретну мету в удосконаленні професіоналізму. Безпосередній керівник оцінює виконання посадовою особою місцевого самоврядування посадової інструкції, особистого плану роботи, визначеного на початку звітного періоду, окремих доручень, завдань, перевіряє своєчасність, якість, результативність їх виконання, з’ясовує причини продовження термінів виконання завдань, тощо.

2.7. Оцінювання безпосереднім керівником повинно бути обґрунтованим, спиратися на конкретні приклади з відзначенням позитивних показників роботи посадової особи місцевого самоврядування, рівня її знань, умінь, професійних та ділових якостей, недоліків у роботі, а також шляхів їх подолання. За результатами самооцінювання і оцінювання безпосереднім керівником виставляється підсумкова оцінка.

2.8. Підсумкова оцінка враховує самооцінку, оцінку безпосереднім керівником виконання посадовою особою місцевого самоврядування посадових обов’язків, визначених у посадових інструкціях (положеннях про структурні підрозділи), окремих доручень керівника та може бути:

низька – посадова особа місцевого самоврядування повинна покращити

свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для корегування

результату її роботи;

задовільна – посадова особа місцевого самоврядування досягла певних

результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків і повинна спрямовувати свою діяльність на ті складові, які примушують керівника часом вносити корективи в результати роботи;

добра – посадова особа місцевого самоврядування досягла результатів

володіння навичками й вміннями, мінімізувала втручання керівника в результати роботи, спрямувала зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень;

висока – посадова особа місцевого самоврядування перевищила очікувані результати, виявила ґрунтовні знання і навички, застосувала інноваційний стиль виконання своїх обов’язків і доручень.

2.9. Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній керівник у

тижневий термін передає посадовій особі місцевого самоврядування для ознайомлення.

2.10. Співбесіда безпосереднього керівника з посадовою особою місцевого самоврядування проводиться з метою обговорення результатів оцінки її роботи за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення кваліфікації.

2.11. Обговорення повинно бути структурованим, неформальним і носити рекомендаційний та роз’яснювальний характер з урахуванням самооцінки посадової особи місцевого самоврядування.

2.12. При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися балансу між

позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямків з відповідним обґрунтуванням.

2.13. Співбесіда повинна закінчуватися підписанням безпосереднім керівником і посадовою особою місцевого самоврядування форми бланка щорічної оцінки на підтвердження того, що результати оцінювання обговорені.

2.14. Затвердження головою районної ради результатів щорічної оцінки

здійснюється після ознайомлення з результатами оцінювання. Голова районної ради при цьому може висловити свої зауваження та пропозиції, а також провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди.

2.15. Заключний етап включає перевірку відділом з загальних та кадрових питань повноти заповнення форми бланка щорічної оцінки і долучення її до особової справи посадової особи місцевого самоврядування.

2.16. Відділ з загальних та кадрових питань аналізує та узагальнює результати щорічної оцінки. Зазначені висновки враховуються при визначенні щорічної та перспективної потреби в кадрах, формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, плануванні їх кар’єри.

 

  1. Результати щорічної оцінки

 

3.1. Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при атестації посадових осіб місцевого самоврядування, розгляді питань просування по службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством грошової винагороди, надбавок, премій або змін їх розміру, при вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, формуванні кадрового резерву та інших питань проходження служби в органах місцевого самоврядування.

 

  1. Оскарження посадовими особами місцевого самоврядування

результатів щорічної оцінки

 

4.1. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням щорічної оцінки, вирішуються відповідно до законодавства про вирішення індивідуальних трудових спорів.

 

 

Заступник голови

районної ради                                                                              В.Сердюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

голови районної ради

від 24.01.2018№ 8-к

 

 

 

 

 

С П И С О К

посадових осіб виконавчого апарату (секретаріату) районної ради,

які підлягають щорічній оцінці виконання

покладених на них обов’язків і завдань у 2017 році

 

 

 

Санжаревська Наталія Вікторівна, керуючий справами виконавчого апарату (секретаріату) районної ради;

 

Грінкевич Сергій Вікторович, помічник-консультант голови ради (юридичне забезпечення) виконавчого апарату (секретаріату) районної ради;

 

Посунько Тетяна Олександрівна, начальник організаційного відділу виконавчого апарату (секретаріату) районної ради;

 

Долгарьова Ольга Анатоліївна, головний спеціаліст організаційного відділу виконавчого апарату (секретаріату) районної ради;

 

Погребняк Наталія Олександрівна, начальник відділу з загальних та кадрових питань виконавчого апарату (секретаріату) районної ради;

 

Іванова Ганна Юріївна, головний спеціаліст відділу з загальних та кадрових питань виконавчого апарату (секретаріату) районної ради.

 

 

Заступник голови

районної ради                                                              В.Сердюк

 

 

 

З В І Т

щорічної оцінки виконання посадовою особою виконавчого апарату (секретаріату) Ізюмської районної ради Харківської області

посадових обов’язків і завдань

 

 

1.Відомості про посадову особу місцевого самоврядування

Прізвище  ______________________________________________________

Ім’я ____________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________

Дата народження _________________________________________________

Назва підрозділу __________________________________________________

Назва посади _____________________________________________________

Дата зайняття посади ______________________________________________

Звітній період ____________________________________________________

2.Самооцінка

2.1.Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої посадові обов’язки?

Навести окремі приклади.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.2.Указати кількість планових завдань, які Вами виконано і які не виконано.

Зазначити кількість позапланових завдань (перевірок, відряджень,

організації семінарів, інше), які Ви виконували.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________

2.3.Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення для роботи,

доручалися Вам? Чи були Ви залучені до роботи в групах щодо розробки

відповідних програм, нормативно-правових актів?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________

2.4.Навести приклади щодо публікації у виданнях з питань діяльності

відповідного органу місцевого самоврядування, якщо такі були протягом року.

Надати інформацію про навчання (підвищення кваліфікації та отримання

освітньо-кваліфікаційного рівня).

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.Оцінка безпосереднім керівником

3.1.Оцінка виконання посадовою особою місцевого самоврядування

посадових обов’язків, визначених у посадових інструкціях, та завдань,

викладених в особистому плані роботи, а також ступінь участі у виконанні

окремих доручень (завдань).

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________

3.2.Рівень знань, умінь, професійні якості, здібності посадової особи

місцевого самоврядування в контексті виконання покладених на нього завдань і

обов’язків.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3.3.Висновки, пропозиції та рекомендації як наслідок обговорення результатів

щорічної оцінки виконання посадовою особою місцевого самоврядування

посадових обов’язків і завдань _______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4.Підсумкова оцінка ___________________________

Підпис посадової особи місцевого самоврядування ______________________

Прізвище, ім’я по батькові ___________________________________________

(повністю)

Підпис безпосереднього керівника ____________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________

(повністю)

Дата __________________________

5.Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної оцінки

виконання посадовою особою органу місцевого самоврядування посадових

обов’язків і завдань.

Підпис _______________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________

(повністю)

Дата ________________________________