Проект рішення Заводської сільської ради Про Заводський сільський бюджет на 2019 рік

 

  

                                                          Україна                                           ПРОЕКТ

Харківська область

Ізюмський район

Заводська сільська рада

 

Р І Ш Е Н Н Я

        сесії        УІІ скликання

                              від     грудня  2018 року                      №

 

Про Заводський

сільський бюджет на 2019  рік

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Заводська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Визначити на 2019 рік:

–  доходи місцевого бюджету у сумі 2283030 гривень, в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету  2282530 гривень, доходи спеціального фонду місцевого бюджету 500 гривень згідно з додатком  1 цього рішення;

–  видатки місцевого бюджету у сумі 2283030 гривень в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 2282530 гривень видатки спеціального фонду місцевого бюджету 500 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 10000 гривень, що становить 0,4 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в тому числі по загальному фонду 2282530 гривень по спеціальному 500 гривень,  згідно з додатками 2 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.
 3. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 324830 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
 4. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені Бюджетним кодексом України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2019 рік”:

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України, а саме такі надходження:

– надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.

 1. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2,3 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам

 1. 9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові Заводської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно з додатком № 5 до цього рішення.

 

 1. Здійснювати утримання чисельності працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень, тільки в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.
 2. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, по наданих кредитах ( позиках)

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог законодавства, оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 1. Установити, що взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету проводити тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами та планами асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.

Зобов’язання, взяті без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених рішенням сільської ради про сільський бюджет не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюється.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати та за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядник бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не бере бюджетні зобов’язання та не здійснює платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ

( крім захищених видатків бюджету) до погашення такої заборгованості.

 1. Дозволити голові сільської ради в період між сесіями вносити зміни в межах річного розпису бюджетних асигнувань за одним кодом тимчасової функціональної класифікації видатків в межах групи економічних кодів видатків в частині використання товарів, послуг і витрат на відрядження та в межах групи видатків на оплату комунальних  послуг та енергоносіїв.
 2. Надати право голові Заводської сільської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти між Заводським сільським бюджетом та іншими бюджетами.
 3. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Зазначити положення щодо оприлюднення цього рішення в десяти денний строк з дня його прийняття відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

 

Сільський голова:                                            М.М. Чегринець

с.Заводи Додаток 1 до проекту бюджету
 Заводської сільської ради
Доходи Заводського сільського бюджету на 2019 рік
(грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження 2023210,00 2022710,00 500,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 330600,00 330600,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 237000,00 237000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 237000,00 237000,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами 93600,00 93600,00 0,00 0,00
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 93600,00 93600,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 11800,00 11800,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 11800,00 11800,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки 1680310,00 1680310,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно 1210450,00 1210450,00 0,00 0,00
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 32000,00 32000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 62400,00 62400,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1068000,00 1068000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 42000,00 42000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 6050,00 6050,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок 469860,00 469860,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 63000,00 63000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 406860,00 406860,00 0,00 0,00
19000000 Інші податки та збори 500,00 0,00 500,00 0,00
19010000 Екологічний податок 500,00 0,00 500,00 0,00
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 500,00 0,00 500,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження 197820,00 197820,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2900,00 2900,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 500,00 500,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 500,00 500,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 2400,00 2400,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 2400,00 2400,00 0,00 0,00
24000000 Інші неподаткові надходження 194920,00 194920,00 0,00 0,00
24060000 Інші надходження 194920,00 194920,00 0,00 0,00
24060300 Інші надходження 194920,00 194920,00 0,00 0,00
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,00 0,00 0,00 0,00
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,00 0,00 0,00 0,00
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 0,00 0,00 0,00
РАЗОМ ДОХОДІВ 2221030,00 2220530,00 500,00 0,00
40000000 Офіційні трансферти 62000,00 62000,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 62000,00 62000,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 62000,00 62000,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 62000,00 62000,00 0,00 0,00
ВСЬОГО ДОХОДІВ 2283030,00 2282530,00 500,00 0,00
Сільський голова Чегринець М.М.
с.Заводи Додаток №2 до проекту бюджету
Заводської сільської ради
РОЗПОДІЛ
видатків Заводського сільського бюджету на 2019 рік
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 Код ФКВКБ3 Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000  Рада( Управління справами ВР АР Крим… Селищні,сільські ради) 2282530,00 2282530,00 1394820,00 60725,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2283030,00
0110000  Рада( Управління справами ВР АР Крим… Селищні,сільські ради) 2282530,00 2282530,00 1394820,00 60725,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2283030,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1288800,00 1288800,00 935000,00 11915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1288800,00
0113240 3240 Інші заклади та заходи 18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18000,00
0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 125860,00 125860,00 75000,00 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125860,00
0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 543540,00 543540,00 363300,00 36860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543540,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 48670,00 48670,00 21520,00 8950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48670,00
0117460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 257660,00 257660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257660,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 257660,00 257660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257660,00
0118310 8310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Всього 2282530,00 2282530,00 1394820,00 60725,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2283030,00
 

 

Сільський голова Чегринець М.М.

 

 

Додаток 4 до проекту бюджету Заводської сільської ради
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2019 році
#ССЫЛКА!
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої / регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
113242 3242 1090 Заводська сільська рада Програма соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Заводської сільської ради на 2019 рік 18 000,0 18 000,0
116030 6030 620 Заводська сільська рада Програма соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Заводської сільської ради на 2019 рік 48 670,0 48 670,0
117461 7461 456 Заводська сільська рада Програма соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Заводської сільської ради на 2019 рік 257 660,0 257 660,0
118311 8311 511 Заводська сільська рада Програма соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Заводської сільської ради на 2019 рік 500,0 500,0
Х Х Х УСЬОГО Х Х 324830 324330 500
 
Додаток 3 до проекту бюджету Заводської сільської ради
Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
#ССЫЛКА!
Код Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
дотація на: субвенції усього дотація на: субвенції усього
 загального фонду на:  спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:
найменування трансферту* найменування трансферту**
Інша субвенція на утримання сільських клубних закладів і бібліотек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
6,323E+09 Ізюмський районний бюджет 62000 62000
Х УСЬОГО
*Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого отримується трансферт, зазначається під таблицею у виносці.
**Нормативно-правовий акт (найменування, дата, номер), відповідно до якого надається трансферт, зазначається під таблицею у виносці.

Додаток  № 5

До проекту  бюджету

Заводської сільської ради

 

 

Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках головним

 

розпорядникам бюджетних коштів місцевого бюджету на  2018 рік

 

 

  №     Найменування

установи

 

Теплопостачання

Гкал

 

 

Бензин

тис. л

 

Водопостачання

та водовідведення

м3

 

Електроенергія

 

тис. Квт/год

 

Природний

газ

тис. м3

 

Дрова,

М3

 

 

1 Органи місцевого

самоврядування

                  –           –                    – 1,2   15,0
2 Клуби 5,2 42,0
2.1. Заводський СБК 5,1 37,0
2.2. Співаківський клуб       0,1   5,0
3 Бібліотеки           5,0
3.1. Заводська бібліотека          
3.2. Співаківська бібліотека           5,0
   

ВСЬОГО

   

   

6,4

 

 

62,0

 

 

 

Сільський голова:        _______________________           М.М. Чегринець