Про Ізюмський районний бюджет на 2014 рік

                                                        

УКРАЇНА

ІЗЮМСЬКА РАЙОННА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

   РІШЕННЯ

 

 

ХL сесії районної ради  VI  скликання

 

 від 30 січня 2014 р.                                                   № 522-VI

 

Про Ізюмський районний

бюджет на 2014 рік

 

  

Відповідно до ст. 77 Бюджетного кодексу України та ст. 43 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

       1.Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 60237,9 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 59292,8 тис.грн., спеціального фонду бюджету – в сумі 945,1 тис.грн. (додаток 1).

2.Затвердити  загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі  60237,9 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 59292,8 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 945,1 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування  місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками  коштів (додаток  3).

         3. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р, Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, затверджених  наказом  Міністерства  фінансів  України  від  02.08.2010   № 805, для забезпечення проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету затвердити розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).

        4.  Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  150,0 тис.грн.

5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2014 рік:

       дотації вирівнювання місцевим бюджетам сільських рад у сумі 197,4 тис. грн.;

       коштів, що надходять до районного бюджету з сільських бюджетів  у сумі 1848,3 тис. грн.;

6. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам району та коштів, що передаються до районного бюджету здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань  від надходжень доходів до загального фонду відповідних місцевих бюджетів згідно із додатком № 4 до цього рішення.

Суми дотації вирівнювання з районного бюджету, недоодержані згідно з розписом сільських бюджетів  району, перераховуються  органом Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень  фінансового управління райдержадміністрації за рахунок фактичних  доходів загального фонду районного бюджету в строк до 30 числа щомісяця.

7.  Установити обсяг резервного фонду районного  бюджету на 2014 рік у сумі 50,0 тис. грн.

8. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2014 рік за їх економічною  структурою:

       оплата праці працівників бюджетних установ;

       нарахування на заробітну плату;

       забезпечення продуктами харчування;

       оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

       поточні трансферти населенню;

       поточні трансферти місцевим бюджетам.

          9. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм на суму 8,0 тис.грн. (додаток  5). 

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на  оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;  на проведення розрахунків  за електричну та  теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань  (додаток 6).

         11.  На підставі положень постанови КМУ від 8.12.2010 року № 1149 „Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин” зі змінами та в зв’язку з тим, що всі заклади освіти в районі фінансуються за рахунок районного бюджету, кошти, враховані Міністерством фінансів України на дошкільну освіту в загальній сумі  3391,7 тис.грн., з яких видатки на розвиток дошкільної освіти  становлять 94,9 тис.грн., на розширення мережі дошкільних навчальних закладів та модернізацію дитячих майданчиків дошкільних закладів – 56,3 тис.грн.,  передбачити у складі  видатків районного бюджету.

         12.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Ізюмській районній державній адміністрації в особі начальника фінансового управління Ізюмської райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

         – позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

         – середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

13. Дозволити фінансовому управлінню райдержадміністрації вносити зміни в межах річного розпису бюджетних асигнувань за обґрунтуванням розпорядників коштів районного бюджету в межах  групи  видатків в частині використання товарів, послуг і витрат на відрядження між кодами економічної класифікації 2210, 2240, 2250 та в межах  групи КЕКВ 2270 „Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”.

14. Надати право районній державній адміністрації проводити розподіл та перерозподіл між кодами функціональної та економічної класифікації загального та спеціального фондів коштів субвенцій з державного бюджету на допомоги, пільги, субсидії населенню та інших трансфертів у період між сесіями Ізюмської районної ради з наступним внесенням змін до рішення про районний бюджет.

15.  Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету (Бобух І. П.).

 

    Голова  районної ради                                          А. Чегринець

Залишити відповідь